Obchodní podmínky užití stránek www.6Dhub.cz

  1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.6Dhub.cz je společnost Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.6Dhub.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.6Dhub.cz („obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Bflow Agency a.s. ani webových stránek samotných.


Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.6Dhub.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.6Dhub.cz lze bez souhlasu Bflow Agency, a.s. použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.6Dhub.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Bflow Agency, a.s.. V případě porušení autorských práv se bude Bflow Agency, a.s. domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

  1. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.6Dhub.cz s tím, že je zakázáno zejména:

    zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.6Dhub.cz nebo je jinak zneužívat,

    zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

    pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.6Dhub.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., a

    šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

  1. Omezení odpovědnosti Bflow Agency a.s.

Obsah internetových stránek www.6Dhub.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.6Dhub.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.6Dhub.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.6Dhub.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.6Dhub.cz.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje zboží prostřednictvím internetových stránek www.6Dhub.cz, jejichž úprava je obsažena v separátních obchodních podmínkách, které naleznete zde.

  1. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.6Dhub.cz vytvořit vlastní profil. Pro užití internetových stránek www.6Dhub.cz a/nebo nákup zboží prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. Bflow Agency, a.s. neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.

Uživatel si může zvolit, zda bude jeho profil veřejný, či neveřejný s tím, že veřejný profil je následně dostupný na internetových stránkách www.6Dhub.cz.

Bflow Agency, a.s. je oprávněna smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.

Uživatel je oprávněn si registraci a profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje.

  1. Ochrana osobních údajů

Bflow Agency, a.s. je v souvislosti s provozováním internetových stránek www.6Dhub.cz správcem osobních údajů. Bflow Agency, a.s. se jakožto správce údajů zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a v Zásadách užívání síťových identifikátorů zveřejněných na internetových stránkách www.6Dhub.cz.

  1. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Bflow Agency, a.s. se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Bflow Agency, a.s. budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.6Dhub.cz.

V Praze, dne 01. června 2021